salgs- og leverings-
betingelser

Gældende betingelser ved Dansk PE Svejsning A/S

Nedenstående betingelser finder til enhver tid anvendelse i samtlige leverancer og arbejder, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne.

TILBUD

Vedståelsesfristen udgør 30 arbejdsdage og er gældende, medmindre der med Dansk PE Svejsning A/S foreligger anden skriftlig særaftale herom. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl i salgs- og udbudsmateriale, hvorfor Dansk PE Svejsning A/S i forbindelse hermed frasiger sig ethvert ansvar. Oplyste mål og øvrige tekniske specifikationer er således at betragte som af vejledende karakter.

PRISER

Alle priser er eks. moms og øvrige afgifter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af fremsendte aftalemateriale. Ved eventuelle ændringer i omkostninger, heri uforudsete tillæg og for Dansk PE Svejsning A/S andre omkostningsforøgende omstændigheder, vil priser tilsvarende stigningerne finde anvendelse. Der opkræves gebyrer for transport.

 

LEVERING OG RETURNERING

Leveringstider er at betragte som vejledende og Dansk PE Svejsning A/S forbeholder sig ret til at holdes ansvarsfri i tilfælde af forsinkelser, driftstab, tidstab, avancetab eller øvrige indirekte tab. Forsendelse sker på kundens regning og risiko og levering vil finde sted på kundens adresse. Ændringer vedrørende leveringssted kan dog ske med skriftlig accept fra Dansk PE Svejsning A/S. Valg af transportmiddel og -vej håndteres efter vort bedste skøn. Køber har risikoen ved eventuelt behov for oplagring.

Dansk PE Svejsning A/S er uden forpligtelse til at modtage returvarer.

 

REKLAMATIONER

Køber er forpligtet til straks og uden ophold at kontrollere leverancen for mangler af enhver art. Dansk PE Svejsning A/S skal have modtaget besked herom, såfremt fejl og mangler foreligger, senest syv dage fra kundens modtagelse af leverancen. I anledning af påviselige fejl og mangler ved leverancer forbeholder Dansk PE Svejsning A/S sig ret til kreditering for manglerne, prisnedslag, omlevering eller udbedring efter eget skøn. Ansvar påhviler alene Dansk PE Svejsning A/S, såfremt fejl og forsømmelser påviseligt er begået ved Dansk PE Svejsning A/S, herunder ved vore ansatte. Reparationer og andre absolut påkrævede foranstaltninger må kun foretages efter forudgående udtrykkelig aftale med Dansk PE Svejsning A/S og alene i tilfælde, hvor disse ikke kan tilvejebringes inden for nødvendig tid ved vor disposition. Ved påkrævet forstås hændelser med risiko for omfattende person- eller tingskade.

Ved reklamationer uden for Danmarks grænser, Færøerne og Island, forbeholder Dansk PE Svejsning A/S sig ret til at holdes ansvarsfri i tilfælde af driftstab, avancetab og øvrige indirekte tab. Desuden kan ansvar samt fakturering for ekstra omkostninger relateret til fragt, ophold, transport, diæter, fortæring o.l. ikke placeres hos Dansk PE Svejsning A/S. 

Eventuelt ansvar, der placeres hos Dansk PE Svejsning A/S, forudsætter kundens montering, behandling og vedligeholdelse efter vore anvisninger.

Eventuel foranledigende misinformation ved telefonisk afgivelse friholder Dansk PE Svejsning A/S for hæftelse af enhver art. 

 

SÆRLIGE VILKÅR

Nærværende særlige vilkår gælder for svejsetjenester og deri forbundne services.

  • Forud for påbegyndt arbejde skal der af kunden være foretaget alle påkrævede sikkerhedsforanstaltninger. Her forstås tydelig afmærkning af arbejdsområde og afgivelse af information om risiko for personfarlige forhold under og efter arbejderne frem til leverancen er udført. Farbare veje: Det skal være muligt for vores montører at køre til arbejdsstedet i servicevogn.

  • Forud for påbegyndt arbejde skal kunden have forberedt det påkrævede udstyr og mandskab til opgaven, samt sikre opretholdelse under hele arbejdet. Kunden afholder selv de forbundne udgifter hertil. Ansvar for udstyr og mandskab påhviler kunden.

  • Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig fejl og mangler ved arbejder, forudsættes det, at trykprøvning er foretaget forud for nedgravning eller tilfyldning. Hvis kunden vælger at tæthedsprøve efter tilfyldning og der konstateres utæthed, vil kunden blive faktureret for de ekstra omkostninger dertil. 

  • Dansk PE Svejsning A/S tilbyder trykprøvning med vand, luft og nitrogen ud fra standarderne DS 455, SFS 3115:E og DVGW G 469. Ved denne type opgave skal kunden have sikret fri adgang til, samt bortledning af, de trykprøvende elementer (vand, luft og nitrogen) og faktureres for de forbundne omkostninger hertil.

  • Priser beregnes særskilt for fjernelse af indvendig svejsevulst, medmindre andet fremgår af fremsendte tilbud. Ved denne opgave betragtes ujævnheder i overfladen ikke som fejl og mangler, men må anses som en konsekvens af fjernelsesarbejdet.

  • Priser for stukvejsningsarbejder er vejledende og for opgaver udført på terræn.

  • Priser på stuksvejsning er vejledende for priser på svejsning. Afvigelser i prisen kan forekomme afhængig af opgavens omfang og vil i så fald være udspecificeret i tilbud.

 

BYGGELEVERANCEKLAUSUL

Der henvises til almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 

BETALING OG RENTER

Betaling sker efter aftale. 

Når den fulde købssum med eventuelle renter og omkostninger er Dansk PE Svejsning A/S i hænde, overgår ejendomsretten til leverancer som produkter og maskiner til køber. Køber må forvente et rykkergebyr fra første betalingspåmindelse og frem til endelig erlæggelse.

 

FORCE MAJEURE

Dansk PE Svejsning A/S kan ikke gøres ansvarlig for udefrakommende forhold, der indebærer, men ikke begrænses til, uforudsigelige hændelser, der gør, at den kontraktlige aftale ikke kan opfyldes helt eller delvist. Ved force majeure forstås i denne sammenhæng krig og usædvanlige naturbegivenheder. Derudover friholdes Dansk PE Svejsning A/S for ansvar i relation til handelshindringer, ind- og udførselsforhindringer, påbudt nedlukning af enhver art, epidemiinddæmning og -kontrol.

Dansk PE Svejsning A/S ifalder ikke erstatningsansvar og forbeholder sig desuden ret til at udskyde tidspunkt for levering, så længe hindringen varer og i op til fire uger. Når datoen for udskudte leverance er overskredet, kan både køber og Dansk PE Svejsning A/S vælge at ophæve købet ved kontraktlig annullering.

VÆRNETING

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.